11.03.17 21:16
Stichwörter: heller//enn
ordstilling

Det kan jo se ut som om det er en tendens heller til å dysse ned ting enn til å innrømme at man er ute av stand til å oppklare en sak.

Står heller her på riktig plass? Eller måtte det bli:

Det kan jo se ut som om det er en tendens til å heller dysse ned ting enn til å innrømme at man er ute av stand til å oppklare en sak.

Eller:

Det kan jo se ut som om det er en tendens til å dysse ned ting heller enn til å innrømme at man er ute av stand til å oppklare en sak.

11.03.17 22:01, Mestermann no
Heller bør her stå foran verbet og verbets infititvsmerke:

Det kan jo se ut som om det er en tendens til heller å dysse ned ting enn til å innrømme at man er ute av stand til
å oppklare en sak.

De andre setningene er forsåvidt forståelige, men litt forvirrende og uelegante.

Mønsteret er slik:
Jeg gjør heller A enn B = jeg vil hellerenn å kjøre.

Når setningen blir lang og komplisert, må man holde tunga rett i munnen for å vite hvor det er riktig å plassere de
to ordene heller + enn.

I eksempelsetningen må man dele opp i ledd:

A. Det er en tendens til
B. heller å dysse ned ting enn til å innrømme
C. at man er i stand til å oppklare en sak.

12.03.17 08:37
jeg vil heller gå enn å kjøre - må det ikke være uten "å" siden "vil" virker på begge verb?

B. heller å dysse ned ting enn til å innrømme - er det mulig å utelate "til" og la "til" i del A også gjelde for del B?

12.03.17 10:47
Mulig, men for klarhetens skyld bør man ikke det. Det vil se rart ut.

12.03.17 12:24
Tidligere måtte setninger inneholde subjekt og infinitt verb. Gitt at man betrakter infinitivsmerket å som en subjunksjon. Da får setningsbegrepet en utvidet betydning til også å omfatte infinitte infinitiver. Leddsetningen står uten subjekt. Eks: Kari liker «å ikke svare på dumme spørsmål».
https://nn.wikipedia.org/wiki/Ordklassar_i_norsk#Ny_inndeling_for_skulen

Mestermann B: «.. heller å dysse ned ting enn til å innrømme..»
Horfor skal ikke setningsadvebialet «heller» stå etter infinitivsmerket/subjunksjonen å?

12.03.17 13:04
Tidligere måtte setninger inneholde subjekt og finitt verb!

12.03.17 14:26
Som hovedregel bør infinitivsmerket og verbet ikke skilles.

12.03.17 15:23, Mestermann no
Vanlige skriveregler tilsier at det ikke bør stå et adverb mellom infinitivsmerket og verbet. Det gir klarest og best
skriftlig stil.

Det regnes ikke lenger som feil å sette et "ikke" eller et "kanskje" mellom infinitivsmerket og verbet. Et usagn som
"han lovte ikke å kikke" kan nemlig tolkes tvetydig. "Han lovte å ikke kikke" er derimot entydig.
I mer formell stil bør man unngå det, for eksempel ved å skrive om setningen, for eksempel til en at-setning: "Han
lovte at han ikke skulle kikke."

Men i tilfellet det her spørres om, der "heller" er adverbialet, bør "heller" kommer foran "å", og ikke mellom "å"og
verbet.

13.03.17 08:12
Vielen Dank, Mestermann.
Da står "heller" like ens som "ikke" (som regel) foran "å".

13.03.17 12:40, Mestermann no
Ja, men OBS: ikke "like ens", det er dansk. "Likedan som" eller "på samme måte som" er de norske uttrykkene.

13.03.17 14:31
Okei, da stryker jeg like ens igjen. Vielen Dank.