09.02.06 11:58
Hei!
Jeg skriver magistergradoppgave om norske forhold på landsbygda i tidligere tida. Hva skal en kalle en "lensmann" på tysk? Og hvordan oversetter jeg er "bygdeting"? Kan en gi meg en slags oversettelse eller en kort beskrivelse på tysk?
Takk på forhånd!

09.02.06 12:21, Lemmi
Hustad oversetter " lensmann " med " ländliche Polizeibehörde " og " Vollstreckungs - und Polizeibeamter ". En gjengivelse av " lensmann " som " Lensmann " møter du iblant i oversettelser av skjønnliterære tekster.

Ting oversetter Hustad med " Ding " ( NB ! , Ding kan også på tysk bety " liten sak " ), " Thing " ; " Gerichtsversammlung ", " Volksvetretung "
Ordet " Thing " er et etablert begrep i tysk , " bygd " ville jeg gjengi med adjektivet "ländlich ".
Antagelig er det best at du jonglerer med " Thing " , " die ländliche Gerichtsversamlung " og lignende uttrykk som beskriver tingets vesen ( møtefrekvens, innhold, deltagere ). En annen mulighet er selvfølgelig at du definerer ordene " bygd " og " ting " og deretter bruker det norske ordet " bygdeting " i anførselstegn.

Lemmi

09.02.06 12:42
Hustads oversettelse er ikke korrekt, fordi jeg er ikke sikker, om lensmenn var embetsmenn i det hele tatt eller bare rike bønder med stor makt på lokalmiljø.

I hvert fall tusen takk for hjelpen!

Rita

09.02.06 14:26
Jeg har aldri hørt eller lest noe som tyder på at en lensmann var noe annet en politiet. Politikontorene heter til dels fortsatt Lensmannskontoret. F.eks. Lensmannskontoret i Bamble. En lensmann er fortsatt et begrep inne politiet i Norge. Så etter min mening er det ikke noen grunn til å trekke Hustads oversettelse i tvil. En annen ting er at storbønder hadde mye makt, og antakelig også innflytelse på lensmennene som ville delta i det gode overklasselivet, men det var aldri slik at en med mye makt pga. sin rikdom var noen lensmann. Dette kun til orientering fra. Nordmann

09.02.06 14:28
En lensmann var definitivt en embedsmann.

09.02.06 14:41
Gendarm? (et gammelt ord for politibetjent)

09.02.06 15:47, Lemmi
Se følgende definisjon fra Caplex:
lensmann. — 1. L. er av historikerne også kalt bondelensmann for å skille ham fra middelalderens syslemann (som også også kalles l. i kildene). L.-embetet har historisk kontinuitet med den nåværende lensmannsstilling, og ble antagelig innført i 1270-årene pga. den fastere organiseringen av statsadministrasjonen i sysler. L. skulle kunne fungere i syslemannenslensherrens sted i alle vesentlige funksjoner. Hver syslemann skulle ha en lensmann som normalt skulle velges blant gode bønder i lokalsamfunnet. Dette fordi l. også skulle være en lokal tillitsmann i tillegg til å være syslemannens ombudsmann, og skulle fremme en hensynsfull lokaladministrasjon. Etter foreningen med Danmark hadde de eg. lensmenn, lensherrene, fullmektiger, fogder. Bonde-l. ble da fogdenes private tjenere i bygdene, og hjalp til med å utføre politioppgaver, inndrive bøter, skatter o.l. Han ble nå ansatt av fogden, men allmuen skulle godkjenne ham. Etter innføringen av eneveldet ble l. tilsatt av amtmannen, og fikk etter hvert en sentral stilling i lokalsamfunnet. — 2. I dag leder av politiet i landkommuner. Treårig praktiskteoretisk utd. ved → Politihøgskolen i Oslo

Er ikke en " Gendarm " opprinnelig en halvmilitær organisert politimann, se Østerrike som fremdeles har Polizei og Gendarmerie?

Lemmi

10.02.06 15:03
Hm. Sannsynligvis tatt jeg helt feil. Tusen takk!