Direkt zum Seiteninhalt springen

Hallo,

ist "Unternehmer" "næringsdrivende" oder "selvstendig næringsdrivende" auf Norwegisch?
Gibt es einen Unterschied zwischen "næringsdrivende" und "selvstendig næringsdrivende" oder ist das in etwa das gleiche?

04.04.11 12:38
Selvstendig næringsdrivende : Eigenunternehmer
Næringsdrivende : Ein Gewerbetreibender ++++
Næringsdrivende ist umfassender als Unternehmer
Trur eg.

04.04.11 20:29
Disse to begrepene kan nok bli brukt ganske mye om hverandre. Skal man forsøke å legge noe stringens inn i begrepene, så vil en selvstendig næringsdrivende være en som ikke er underlagt andres styring i sin næringsdrift, dvs han vil operere i et heleid selskap eller som enkeltmannsforetak. Jeg vil ikke i utgangspunktet synes det var like naturlig å betegne noen som "selvstendig" næringsdrivende dersom dersom han er en av flere eiere, i form av et partnerskap av en eller annen form.

Folketrygdloven § 1-10 definerer selvstendig næringsdrivende slik som angitt nedenfor. jeg vil imidlertid ikke bli veldig overrasket om andre lover som måtte definerer begrepet, gjør det litt annerledes. Folketrygdloven fokuserer på selvstendig i betydning "selvstendig økonomisk"

"Med selvstendig næringsdrivende menes i denne loven enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.

Ved avgjørelsen av om en person skal regnes som selvstendig næringsdrivende, legges det blant annet vekt på
- om virksomheten har et visst omfang,
- om vedkommende har ansvaret for resultatet av virksomheten,
- om vedkommende har arbeidstakere i sin tjeneste eller nytter frilansere,
- om vedkommende driver virksomheten fra et fast forretningssted (kontor, verksted e.l.),
- om vedkommende har den økonomiske risikoen for virksomheten,
- om vedkommende bruker egne driftsmidler."

Akel (N)