Direkt zum Seiteninhalt springen

Wie spricht man den norwegischen Ort "Rjukan" richtig aus?
Rjükan, Rükan, ...?

18.08.10 17:00, Mestermann no
Etwa /Rjükan/ - mit einem deutlichen Rj-Laut und Druck auf der ersten Silbe.

18.08.10 21:52
Etter mitt syn(/hørsel) er det svært mange - kanskje flertallet - som ikke har noen hørbar j-lyd.

Akel (N)

18.08.10 23:02, Mestermann no
Nja, det er nok mange som sier "Rukan", men Syklist spurte etter den riktige uttalen av ordet. Det finnes jo åpenbart
svært mange som ikke kan si "Gar-der-moen" også - "Galemon" med tykk L, "gardemon" og "garemoen" med tykk R er
hyppig forekommende varianter, men blir ikke riktigere av den grunn.

19.08.10 06:31
Vel, på det språklige området er det jo dette med at når mange nok snakker feil, så blir det riktig. I særdeleshet gjelder jo det uttaleformer. En gang sa man Markskjellsbekken, nå heter det Makrellbekken.

Også Telemarks-talemålet er i endring og "rj-"-konstruksjonen lever en utsatt tilværelse. Jeg er såmen ikke sikker på om du lenger så hardnakket kan hevde at uttale med j-lyd er den (eneste) "riktige".

Akel (N)

20.08.10 04:53, Mestermann no
Dette vet jeg jo - selv om de fleste jeg kjenner (samt de som kommer fra Rjukan) stort sett bruker rj-lyden. Men
det er ikke så viktig. Det viktige er at når vi blir stilt spørsmål her i forumet, blir vi bedt om å være normative.

Det norske språkfaglige miljøet er som kjent usedvanlig antinormativt orientert, og det gjør et visst nedslag i
pedagogikken også. Da blander man sammen to nivåer, nemlig det vitenskapelige og det didaktiske. Diskusjonen om
hvordan dette virker inn på undervisningen i norsk som normert språk, bør vi la ligge her. I vårt tilfelle handler det
om å gi råd til dem som lærer seg et fremmedspråk. Når man lærer et fremmedspråk, er det vanlige at man ber om
normen først. Som man bygger ut sitt vokabular og sin beherskelse av språket, gir normen utgangspunktet for å
forstå variasjonene. Hvis man derimot blir gitt det utgangspunkt at det hersker en lang rekke likestilte variasjoner,
blir resultatet svært forvirrende for den som forsøker å lære seg å beherske språket idiomatisk. Når noen ber om
uttalen av et bestemt ord, eller om det faste uttrykk for noe på fremmedspråket, må man altså følge en norm.

Det finnes jo tyske stedsnavn som uttales svært forskjellig i forskjellige dialekter og forskjellig fra standarduttalen.
Som fremmedspråklig vil jeg først vite hva som er standarduttale etter uttaleordboka.

20.08.10 11:37
På sett og vis greit nok, det, Mestermann, men er det noe område hvor uttale og skrivemåte er minst stringent sammenkoblet, så er det vel nettopp stedsnavn. Og hva er da "normen"? Slik folk på stedet tradisjonelt har uttalt det, slik de stort sett uttaler det nå, eller slik den øvrige delen av den norsktalende befolkningen faktisk uttaler det?

For å gi et tydeligere eksempel enn Rjukan: Skiptvedt. (Så vidt jeg husker å ha fanget opp i en tidligere tråd har du bodd i Halden-området, så da har du kanskje litt nærmere kunnskap om dette.)

20.08.10 15:30, Mestermann no
Har nok aldri bodd i Halden-området, men vet allikevel at man i Skiptvet sier Skjettve. Hvorfor det er slikt pussig
avvik mellom skrift og uttale der, vet jeg ikke. (Det skrives forøvrig uten d, uten at det har noen innflytelse på
uttalen). Det kan tenkes at man - i sin tid - har forskjønnet eller fornorsket stedsnavnet, slik man forsøkte med
"Sognsvatn" og "Eigersund" (og ikke fikk det til), eller med området rundt Fornebo gård, som ble til Fornebu.

Andre eksempler på avvik mellom er Skje-en for Skien og Fæije for Fedje. Iallfall for Skiens vedkommende kan man
hevde at uttalen Skje-en er normativ, siden den brukes i store deler av Syd-Norge, og dessuten i Skien. Jeg tror
dessuten at man i NRK innprenter nyhetsoppleserne at de skal si Fæije og ikke Fed-je; det har med uttalereglene for
vestnorsk å gjøre. (Hva man gjør med stakkars Skjettve, vet jeg ikke). Så jeg er selvsagt enig med deg i at uttale og
skrivemåte spesielt når det gjelder stedsnavn er lite stringent sammenkoblet, og at en helt enhetlig norm er
vanskelig å fastlegge.

Men dette var egentlig ikke hovedpoenget mitt, men jeg kan kanskje uttrykke det enklere: Når vi gir råd her inne, må
vi passe på ikke å forvirre den som spør! I tilfellet Rjukan kan man iallfall ikke hevde at det er galt å uttale det med
rj-lyd, eller at den uttalen ikke er normativ - iallfall inntil videre. Tradisjonelt uttales navnet slik det skrives, både i
og utenfor Rjukan.

20.08.10 16:01
For så vidt enig i alt du skriver, inkludert "tradisjonelt" i den siste setningen. Jeg oppholder meg imidlertid mye i Telemark, og synes nå jeg hører Rjukan uttalt minst like mye uten j som med, og hører det enda mer uten j utenfor Telemark. Jeg vil på ingen måte hevde at det er galt å si Rjunkan med j, men mener at med dagens faktiske situasjon kunne svaret like gjerne vært at Rjukan kan uttales både med og uten j ( - og jeg begynner faktisk også å se det skrevet en del ganger uten j).

Akel (N)